ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ДО РЕГЛАМЕНТУ ЕЛЕКТРОННОГО МАЙДАНЧИКУ «ДЕРЖТОРГИ.ОНЛАЙН»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Держзакупівлі.Онлайн» (далі – Оператор) в особі директора Кольги Василя Володимировича, який діє на підставі Статуту товариства, з однієї сторони, та

 __________________________________________________________________________________, в особі ____________________________________, який діє на підставі _______________________________________ (далі – Користувач), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, враховуючи, що:

1) Організатор є володільцем інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний майданчик «Державніторги.Онлайн» (далі – Електронний майданчик), доступ до якої здійснюється за допомогою веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www.dto.com.ua (далі – також Веб-сайт),

2) Організатора відповідно до рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних особу від 05.10.2016 року № 2020, включено до Переліку осіб, які відібрані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «організація відкритих торгів»,

3) право на організацію та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, у формі електронних торгів, надано Організатору відповідно до Угоди про співпрацю з організації продажу активів № 27/251016-ГУ, укладеної між Оператором та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 25.10.2016 року (далі – Угода),

використовуючи терміни «Актив», «Банк», «Замовник», «Електронна торгова система», «Електронні торги», «Учасник», «Лот», та інші в значеннях, визначених Регламентом Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, уклали цей договір приєднання в розумінні ст. 634 ЦК України та ч. 4 ст. 179 ГК України (далі – Договір приєднання, Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Користувач на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, у тому числі, до положень Регламенту Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації  (далі – Регламент), який є його невід’ємною частиною, а Оператор надає Користувачу послуги з використання Електронної торгової системи через веб-сайт Електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою www.dto.com.ua  (далі – Веб-сайт).

1.2. Порядок надання, склад та перелік послуг, що надаються Користувачу Оператором визначаються нормативно-правовими актами у сфері продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, у тому числі, але не виключно:  Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положенням щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, та інших нормативно-правових актів Фонду, а також відповідно до Регламенту роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації (Додаток 1 до Договору від 01.09.2016 року, укладеного Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» – Регламент ЕТС) та Регламенту Електронного майданчику.

2. РЕЄСТРАЦІЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ТОРГОВІЙ СИСТЕМІ. АКЦЕПТ ОФЕРТИ

2.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання Електронної торгової системи (у т.ч. через Електронний майданчик) як користувач на власний розсуд та під свою відповідальність.

2.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує:

 • можливість безперебійної роботи щодо проведення електронних торгів;
 • прийом заяв на участь в електронних торгах від учасників;
 • надання учасникам необхідної інформації в зручному для сприйняття вигляді, обслуговування запитів від учасників;
 • приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та банків;
 • можливість відтворення електронних документів у паперовому вигляді;
 • формування та підтримку баз даних про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ЕТС;
 • виконання інших функцій, передбачених Регламентом Електронного майданчику

2.3. Реєстрація Користувача в Електронній торговій системі на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації/авторизації за допомогою:

2.3.1. Ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, зазначених у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може або відмовити Користувачу в активації особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом Користувача Договору приєднання до Регламенту та активувати Особистий кабінет Користувача.

Вказаний спосіб ідентифікації/авторизації доступний лише юридичним особам та фізичним особам-підприємцям.

2.3.2. Ідентифікації через підписання договору між Користувачем та Оператором Електронного майданчика.

2.4. Здійснення Користувачем одним із способів, визначених п.2.3. цього Договору ідентифікації/авторизації на Електронному майданчику, є повним та безумовним акцептом оферти на укладення цього Договору.

2.5. При застосуванні способу ідентифікації/авторизації, передбаченого п.п.2.3.1. цього Договору, ідентифікація/авторизація Користувача здійснюється Оператором після повної, достатньої та належної перевірки заявлених та поданих Користувачем даних. За наслідками перевірки Оператор, на свій розсуд, може вимагати надання додаткових даних та/або документів, або укладання (підписання) цього Договору у письмовому вигляді.

2.6. Будь-яка особа, яка має намір прийняти участь в оголошених відкритих торгах (аукціонах) в електронній формі як потенційний покупець та учасник торгів, повинна бути зареєстрована як Користувач Електронного майданчику та пройти ідентифікацію/авторизацію в один із способів, зазначених у п.2.3. цього Договору.

3. ПЛАТІЖ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ. гарантійні внески. винагорода оператора

3.1. Послуги, передбачені цим Договором та нормативно-правовими актами у сфері продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, надаються Користувачам Електронним майданчиком або безкоштовно, або – за плату (винагороду), у визначених законодавством та/або Регламентом випадках.

3.2. У випадку реєстрації в Електронній торговій системі (ідентифікація/авторизація) у спосіб, зазначений у п.2.3.1. цього Договору, Користувач сплачує платіж у розмірі: 10,00 (десять) гривень, крім того – ПДВ – 2,00 (дві) гривні, разом – 12, 00 (дванадцять) гривень нуль копійок.

3.3. Платіж Користувача за реєстрацію зараховується на його баланс та списується Оператором як плата за реєстрацію після проведення ідентифікації/авторизації.

3.4. Банк розміщує оголошення про проведення відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі/електронних торгів відповідно до вимог Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Оператор за дорученням та з наступним відшкодуванням витрат з боку Банку може здійснити розміщення оголошення про проведення електронних торгів.

3.5. Для участі у відкритих торгах (аукціонах) Користувач, як Учасник, зобов‘язаний   сплатити Оператору гарантійний внесок у визначеному розмірі до закінчення терміну прийому заявок, вказаного в конкретному оголошенні про проведення  електронних торгів.

3.5. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок Оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення строку подання цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка.  

3.6. Сплата гарантійного внеску Учасником здійснюється в наступному порядку:

 • отримання Учасником від Оператора рахунку, що містить індивідуальні реквізити, на суму гарантійного внеску, визначеного в оголошені про проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу відповідного лоту, про участь в яких Учасником подано заявку;
 • оплата отриманого рахунку, що містить індивідуальні реквізити, з обов‘язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «згідно з додатком №____________»;
 • зарахування сплачених грошових коштів на рахунок Оператора протягом терміну, визначеному банківською установою.

3.7. Передача Учасником розрахункових документів (рахунку, додатку до договору), складених на ім‘я Учасника, будь-якій третій особі, покладення Учасником його обов‘язку зі сплати гарантійного внеску на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов‘язку такою особою, - не допускається, не приймається Сторонами як належне виконання Учасником обов‘язку зі сплати гарантійного внеску та/або оплати послуг Оператора.

3.8. Розмір винагороди Оператора визначається відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та підлягає сплаті переможцем торгів.

3.9. Винагорода Оператора утримується ним в порядку, встановленому Угодою та Регламентом. Винагорода Оператора вираховується з гарантійного внеску переможця відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту, отриманого Оператором  на його поточний рахунок.

3.10. Винагорода Оператора розподіляється наступним чином: 90% від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого переможцем електронних торгів придбано відповідний лот, 10% від суми винагороди отримує той оператор, через електронний майданчик якого в ЦБД введена інформація про відповідний лот.

3.11. Утримана таким чином винагорода Оператора за проведення відкритих торгів (аукціону) не зараховується в рахунок суми, яку покупець-переможець відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту повинен сплатити за актив (-и).

При цьому зобов’язання переможця відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту щодо оплати придбаного активу (-ів) збільшується на суму винагороди Оператора, що утримується з гарантійного внеску.

Залишок гарантійного внеску не повертається переможцю відкритих торгів (аукціону), а перераховується Оператором на рахунок Замовника, зазначений у відповідній додатковій угоді на реалізацію активу (-ів).

Перерахований таким чином залишок гарантійного внеску зараховується в рахунок суми, яку покупець-переможець відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту має сплатити Замовнику за актив (-и) за результатом проведених відкритих торгів (аукціону).

3.12. У разі відмови переможців відкритих торгів (аукціону) від розрахунків або придбання активів (майна), розмір винагороди Оператора становить 10 відсотків від розміру винагороди, вказаної у відповідній додатковій угоді на реалізацію активу (-ів), при цьому залишок гарантійного внеску після вирахування вказаних 10 відсотків винагороди Оператора перераховується на рахунок Замовника.

3.13. Усі розрахунки Сторін за цим Договором, здійснюються у безготівковій формі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботі веб-порталу, невідповідності апаратно-технічного комплексу Користувача для роботи в електронній системі закупівель.

4.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

4.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

4.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

5. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

5.1. Усі документи, відомості, інформація про Користувача, його уповноважених осіб, інші персональні дані, отримані Оператором та пов‘язані з Електронним майданчиком, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчику (в цілому, його окремих сервісів, модулів), забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувача, учасників відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі, у повній відповідності до вимог законів України «Про захист персональних даних»,  «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

5.2. Персональні дані Користувача, його уповноважених осіб, отримані Оператором, включаються до Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких оброблюються».

5.3. Оброблення персональних даних користувачів здійснюється як Електронним майданчиком автоматично, так і у деяких випадках - вповноваженими працівниками Оператора, у електронному та паперовому виді, в картотеках, систематизованих документах (протоколах, відомостях, книгах, реєстрах), інших окремих документах (договорах, рахунках, актах тощо).

5.4. При використанні деяких сервісів Оператора, зокрема: сервісу відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, що ліквідуються, персональні дані користувачів можуть передаватись уповноваженим Фондом гарантування вкладів фізичних осіб особам на ліквідацію банку (Замовнику), самому Фонду, в складі інформації про потенційних покупців, осіб, що подали заявку на участь у відкритих торгах (аукціонах), учасників та переможців відкритих торгів (аукціонів) банкам, на підставах та у спосіб, визначених законодавством України.

5.5. Персональні дані Користувача (в розрізі інформаційних та/або змістових полів профілю: ім‘я, по-батькові, прізвище, дата народження, серія, номер, дата та місце видачі паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус), що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету користувача на Електронному майданчику, оброблюються та зберігаються на устаткуванні (сервері) Оператора.

Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам – виключно особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей Електронного майданчику, ЕТС, поширення сфери та кола застосування Електронного майданчику та ЕТС, розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення захисту користувачів та їх персональних даних.

Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших (не зазначених у цьому пункті) третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів.

5.6. Реєструючись на Електронному майданчику кожен суб‘єкт  персональних даних:

 • приймає цей Договір в цілому та повністю;
 • надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цьому Договорі, та правами, наданими суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5.7. Права суб'єкта персональних даних відповідно ст.8 до Закону України «Про захист персональних даних»:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Актуальна редакція публічної оферти Договору та Регламенту Електронного майданчику знаходяться у вільному доступі на Веб-сайті Оператора.

7.2. Внесення змін та доповнень до Договору, у тому числі Регламенту, здійснюється Оператором в односторонньому порядку з повідомленням про це на Веб-сайті. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

7.3. Актуальна редакція Договору про приєднання до  Регламенту Електронного майданчику «Державніторги.Онлайн» щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) в електронній формі з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації та Регламенту Електронного майданчику, приймається на заміну усіх попередніх редакцій та є чинною як для нових користувачів, так і для користувачів, що уклали такий договір раніше.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН