ДОГОВІР-ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є офертою в розумінні ст. 641 ЦК України і може бути укладений лише шляхом приєднання Користувача до всіх його умов в цілому, при цьому Користувач не може запропонувати свої умови до цього Договору.

1.2. У випадку прийняття вказаних вище умов, Користувач засвідчує своє бажання укласти Договір (акцептувати Оферту) шляхом реєстрації на Електронному майданчику, з моменту проходження якої він визначається як Користувач та після здійснення дій, передбачених у п.3.3 цього Договору, вважається таким, що прийняв умови Договору та Регламентів роботи електронної торгової системи, ознайомився з Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, посилання на діючу редакцію яких розміщене у п. 1.6 Договору, в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Користувачі (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які вже пройшли фінансову ідентифікацію на електронних майданчиках, які належать Операторові, звільняються від обов’язку проходження зазначеної ідентифікації.

1.3. Операторові належить Електронний майданчик «ДЕРЖАВНІТОРГИ.ОНЛАЙН», доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет за адресою: https://www.dto.com.ua/ (надалі – Електронний майданчик), який підключений до електронних торгових систем (надалі – ЕТС) та забезпечує Оператору, Користувачу (як замовнику та/або учаснику відкритих електронних торгів (аукціонів) можливість користуватися сервісами ЕТС з обміну інформацією щодо процесу проведення відкритих електронних торгів (аукціонів), в тому числі, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються, проведення публічних торгів (аукціонів) з продажу майна/надання в оренду майна (активів)/передачі права, електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами та/або електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації.

1.4. Користувач використовує Електронний майданчик та/або ЕТС на свій розсуд і під свою відповідальність. Інформація та послуги Електронного майданчику та/або ЕТС надаються «як є». Оператор не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі, і за відповідність інформації та послуг меті Користувача, окрім випадків відповідальності, прямо передбачених чинним законодавством.

1.5. Договір є публічним та безстроковим. Будь-яка із Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

1.6. Регламентами роботи електронної торгової системи (надалі – Регламентами) є:

• Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку та банків, що ліквідуються;

• Регламент роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються;

• Регламент роботи електронної торгової системи щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами;

• Регламент роботи електронної торгової системи щодо проведення публічних торгів (аукціонів) з продажу майна/надання в оренду майна (активів)/передачі права. Актуальні редакції Регламентів роботи ЕТС у формі електронного документа розміщені у вільному доступі за посиланнями www.prozorro.sale та www.fg.gov.ua.

Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.18 № 432. Актуальна редакція даного документу доступна для ознайомлення за посиланням:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/432-2018-%D0%BF.

1.7. Оператор має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до даного Договору. Оператор, з метою ознайомлення Користувача із такими змінами, оприлюднює їх шляхом розміщення нової редакції Договору/додаткової редакції до нього на своєму Електронному майданчику «ДЕРЖАВНІТОРГИ.ОНЛАЙН».

1.8. Моментом ознайомлення Користувача зі змінами до Договору вважається момент, з якого інформація отримала вигляд доступної для Користувача відповідно до п. 1.7 цього Договору. Актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на Електронному майданчику.

1.9. В разі незгоди Користувача із внесеними Оператором змінами та доповненнями, він зобов’язаний припинити використання Електронного майданчика з дати набуття чинності такими змінами. Продовження використання Користувачем Електронного майданчика після оприлюднення зміненої редакції Договору з Додатками до нього, розуміється як їх прийняття Користувачем.

1.10.У цьому Договорі терміни вживаються у значенні, визначеному законодавством України та Регламентами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Користувач, на підставі вільного волевиявлення, приєднується до умов Договору в цілому та повністю, а Оператор надає Користувачу послуги з використання ЕТС через веб-сайт Електронного майданчика, який розташований в мережі Інтернет за веб-адресою: https://www.dto.com.ua/ (далі - Веб-сайт).

2.2. Послуги надаються користувачам Оператором або безкоштовно, або за плату (винагороду), у порядку та розмірі, які визначені відповідним Регламентом та/або рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб/замовником проведення публічних торгів/Постановою КМ України. Розмір винагороди оператора міститься в інформації про лот, яка розміщується на Електронному майданчику.

3. УМОВИ КОPИСТУВАННЯ ТА PЕЄСТPАЦІЯ НА ЕЛЕКТPОННОМУ

МАЙДАНЧИКУ

3.1. Будь-яка особа приймає рішення про застосування та/або використання ЕТС (у т.ч. через Електронний майданчик) в якості користувача на власний розсуд та під свою відповідальність. При реєстрації та авторизації користувачів на Електронному майданчику Оператор використовує для обробки (у тому числі: для зберігання, оновлення, використання) персональних даних користувачів сервіс SSOid.net, побудований за технологію єдиного входу - Single Sign-On, що дозволяє користувачеві переходити (реєструватись у) з однієї інформаційно-телекомунікаційної системи (модулю, сервісу) в іншу без повторної автентифікації (авторизації), із забезпеченням надійного захисту даних. Послуга сервісу SSOid.net надається Оператору товариством з обмеженою відповідальністю «Ідентифікація», реєстраційний код у ЄДР: 41513455, місцезнаходження:

04071, м. Київ, вул. Воздвиженська, будинок 56, офіс 202, юридичною особою, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України.

3.2. Оператор Електронного майданчика забезпечує на безоплатній основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення відкритих електронних торгів (аукціонів), включаючи надання можливості спостерігати за перебігом аукціону в інтерактивному режимі реального часу, інформаційну підтримку інформацією про проведення торгів (аукціонів), точне визначення часу та дати подання і зміни будь-яких документів, які підлягають оприлюдненню, а також виконання інших функцій, передбачених Регламентами та Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації.

3.3. Реєстрація Користувача в ЕТС на Електронному майданчику здійснюється одним із наступних способів ідентифікації за допомогою:

3.3.1. Ідентифікації через отримання Електронним майданчиком банківського платежу від Користувача. Оператор надає рахунок Користувачу для оплати. Користувач здійснює оплату отриманого рахунку з власного розрахункового рахунку з обов’язковим зазначенням реквізитів, зазначених у рахунку. Після перевірки Оператор Електронного майданчика може або відмовити Користувачу в активації особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом Користувача Договору та активувати Особистий кабінет Користувача.

Вказаний спосіб ідентифікації/авторизації доступний лише юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам, які мають відкритий рахунок у банківських установах України. При необхідності, також підписується Договір між таким Користувачем та Оператором Електронного майданчика.

3.3.2. Ідентифікації для фізичних осіб, в яких не має відкритого рахунку в банківських установах України – шляхом завантаження в створений Особистий кабінет кольорової сканованої копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та, відповідно до законодавства України, може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім`я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов`язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

     Сторони дійшли згоди, що така фізична особа акцептує оферту (приєднується до умов даного Договору) надаючи копії зазначених вище документів, здійснюючи дії, спрямовані на отримання доступу до Особистого кабінету та настання юридичних прав та обов'язків шляхом натискання в Особистому кабінеті кнопки «Ознайомився з умовами договору», у тому числі, надаючи свої персональні дані. Ідентифікація фізичної особи може бути здійснено й шляхом підписання Договору між Користувачем та Оператором Електронного майданчика.

3.4. У випадку ідентифікації Користувача у спосіб, зазначений у п.3.3.1. цього Договору, він сплачує платіж у розмірі: 10,00 (десять гривень 00 копійок) гривень, крім того ПДВ 2,00 (дві гривні 00 копійок) гривень, всього 12,00 (дванадцять гривень 00 копійок) гривень з ПДВ. Такий платіж Користувача зараховується на його баланс та списується Оператором після проведення ідентифікації/авторизації.

3.5. При реєстрації Користувача на Електронному майданчику Оператор перевіряє достовірність ідентифікаційної інформації (до такої інформації можна віднести, зокрема, для українських юридичних осіб – ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація, для фізичних осіб-резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах.

3.6. Учасниками електронних торгів, предметом яких є відступлення права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не можуть бути особи, які є боржниками та/або поручителями за такими кредитами. Учасник (потенційний покупець), який має намір прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, надає Електронному майданчику письмове запевнення, що учасник (потенційний покупець) не є боржником та/або поручителем за відповідними кредитними договорами та/або договорами забезпечення виконання зобов`язання.

4. ГАРАНТІЙНІ ВНЕСКИ. ПЛАТА ЗА УЧАСТЬ В ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГАХ.

ВИНАГОРОДА ОПЕРАТОРА

4.1. Якщо відповідним Регламентом та Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації передбачено, що для участі у відкритих електронних торгах (аукціонах) Користувач, як учасник, зобов‘язаний сплатити Оператору гарантійний та/або реєстраційний внесок у визначеному розмірі, або внести плату за участь в електронних торгах, то такий платіж має бути здійснено (авансовано) не пізніше строку, передбаченого положеннями відповідного Регламенту.

4.2. Сплата гарантійного та/або реєстраційного внеску, авансування плати за участь в електронних торгах Користувачем здійснюється в наступному порядку:

4.2.1. Отримання Користувачем від Оператора рахунку, що містить індивідуальні реквізити, на відповідну суму гарантійного та/або реєстраційного внеску та/або плати за участь, визначену в оголошені про проведення відкритих/електронних торгів (аукціонів);

4.2.2. Оплата отриманого рахунку, що містить індивідуальні реквізити, з обов‘язковим зазначенням у платіжному дорученні призначення платежу «згідно з договором №_______________________________»;

4.2.3. Зарахування сплачених грошових коштів на рахунок Оператора протягом терміну, визначеному банківською установою.

4.3. Передача Користувачем розрахункових документів (рахунку, рахунку-додатку до договору), складених на ім‘я Користувача, будь-якій третій особі, покладення Користувачем його обов‘язку зі сплати на будь-яку іншу особу, та виконання такого обов‘язку такою особою, - не допускається, не приймається Сторонами як належне виконання Користувачем обов‘язку зі сплати.

4.4. Грошова винагорода, яка підлягає сплаті Оператору Електронного майданчика за організацію та проведення електронних торгів, утримується Оператором із частини суми гарантійного внеску після відповідної події, яка передбачена Регламентом (формування електронного протоколу, присвоєння торгам статусу завершені в т.д.). Право вимоги грошової винагороди у Оператора виникає виключно після настання відповідної події згідно із Регламентом. До моменту настання такої події в ЕТС право власності на гарантійний внесок належить Користувачу, а сам гарантійний внесок виконує виключно функцію забезпечення. Сума грошової винагороди є додатковою до суми коштів, запропонованої переможцем торгів за кожен придбаний лот.

4.5. У випадку, коли сума внесеного гарантійного внеску менше суми грошової винагороди за результатами проведеного аукціону, переможець електронного аукціону зобов`язаний сплатити таку різницю на розрахунковий рахунок Оператора протягом 10 днів з моменту виставлення відповідного рахунку Оператором Електронного майданчика.

4.6. Надання доступу Користувачу до участі в конкретних електронних торгах здійснюється на умовах 100% (стовідсоткової) оплати гарантійного внеску, яка вноситься Користувачем до оголошеного в ЕТС строку прийняття пропозицій від Учасників.

Гарантійний внесок визначається відповідним Регламентом, Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та зазначений в оголошенні про проведення торгів.

4.7. Коpистувач має право внести суму гарантійного внеску, що перевищує суму, необхідну для участі у конкретному аукціоні. Така сума коштів залишається у власності Користувача та відображається на Балансі Користувача в Особистому кабінеті. При цьому, оплата гарантійного забезпечення та/або плата за участь в конкретному аукціоні буде здійснюватись шляхом використання раніше внесених Користувачем коштів та матиме наслідком зменшення суми коштів Користувача, що відображається на Балансі в його Особистому кабінеті.

4.8. У випадку поповнення Балансу Користувача в порядку вказаному вище, на такі грошові кошти також відсутнє право власності Оператора до моменту настання відповідної події, про яку зазначено в Регламенті ЕТС, в якому Користувач став переможцем.

4.9. Оператор у випадку зміни Регламенту ЕТС, яким затверджено розмір винагороди Оператора, обов’язково повідомляє Користувача про зміну таких тарифів шляхом розміщення відповідного оголошення в Особистому кабінеті Користувача.

4.10. Користувач, у разі незгоди з розміром винагороди Оператора, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим розміром винагороди Оператора.

4.11.Максимальний розмір плати за участь в електронному аукціоні для продажу об’єктів малої приватизації визначається у відсотках ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням податку на додану вартість та становить:

• у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить до 4 000 тис. гривень, — до 4 відсотків;

• у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить від 4 000 тис. до 64 000 тис. гривень, — до 2,5 відсотка;

• у разі, коли ціна продажу об’єкта приватизації становить понад 64 000 тис. гривень, — до 1 відсотка.

Плата за участь в електронному аукціоні вноситься переможцем електронного аукціону до моменту укладення договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

4.12. Повернення сплачених гарантійних внесків (їх частини) учаснику та переможцю електронних торгів здійснюється у строки, передбачені відповідним Регламентом або

Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, шляхом зарахування коштів на рахунок в Системі («Баланс» в Особистому кабінеті Користувача).

У випадку необхідності отримання коштів на банківський рахунок, Користувач звертається до Оператора із відповідним зверненням-листом, в якому вказує повні реквізити банківського рахунку Користувача для повернення таких коштів. Фізичні особи, якими було перераховано гарантійний внесок не через власний розрахунковий рахунок, а через касу банку, додатково в листі-зверненні про повернення грошових коштів, зазначає банківські реквізити банку, через який було здійснено платіж, а також дату та номер платіжного доручення.

Видача готівкових коштів з каси Оператора неможлива.

4.13. Весь обмін інформацією та документами (рахунками, актами наданих послуг) за цим Договором, надання повідомлень щодо зміни/припинення цього Договору, направлення повідомлень, які передбачені Регламентами тощо, здійснюється шляхом розміщення в Особистому кабінеті Користувача та/або обміну електронними повідомленнями за електронною адресою Оператора (info@dto.com.ua) та Користувача (яка була ним вказана при реєстрації Особистого кабінету).

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством України.

5.2. Оператор не несе відповідальності за порушення обміну інформацією, що виникло внаслідок несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв'язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, роботи ЕТС, невідповідності апаратно- технічного комплексу Користувача для роботи в ЕТС.

5.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти про їх заміну, а в разі не повідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

5.4. У разі надання Користувачем при реєстрації та/або ідентифікації недостовірних даних та/або недостовірних документів, Оператор не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.

5.5. Спірні питання, що виникають між Сторонами у процесі виконання Договору вирішуються шляхом проведення переговорів, а в разі недосягнення згоди – згідно з законодавством України.

6. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

6.1. Усі документи, відомості, інформація про Користувача, його уповноважених осіб, інші персональні дані, отримані Оператором та пов‘язані з Електронним майданчиком, оброблюються (у тому числі зберігаються) з метою забезпечення повноцінного функціонування Електронного майданчику (в цілому, його окремих сервісів, модулів), забезпечення та задоволення потреб та вимог Користувача, учасників відкритих торгів (аукціонів), у повній відповідності до вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та Регламентів.

6.2. Персональні дані Користувача, його уповноважених осіб, отримані Оператором, включаються до Бази персональних даних «Фізичні особи, персональні дані яких оброблюються».

6.3. Користувач електронного майданчика дає згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, публікація і знищення своїх персональних даних. Оброблення персональних даних користувачів здійснюється Електронним майданчиком з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, так і у деяких випадках - вповноваженими працівниками Оператора, у електронному та паперовому вигляді, в картотеках, систематизованих документах (протоколах, відомостях, книгах, реєстрах), інших окремих документах (договорах, рахунках, актах тощо).

6.4. При використанні деяких сервісів Оператора, персональні дані Користувача можуть передаватись замовнику таких торгів (аукціонів) у складі інформації про потенційних покупців, осіб, що подали заявку на участь у відкритих торгах (аукціонах), учасників та переможців відкритих торгів (аукціонів) на підставах та у спосіб, визначених законодавством України. Користувачі дають свою згоду на те, що їх персональні дані можуть бути розміщені (оприлюднені) в ЕТС у порядку, передбаченому Регламентами та чинним законодавством України в разі їх участі та/або перемоги у відкритих торгах (аукціонах).

6.5. Персональні дані Користувача (в розрізі інформаційних та/або змістових полів профілю: ім‘я, по-батькові, прізвище, дата народження, серія, номер, дата та місце видачі паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце реєстрації, контактні дані, податковий статус), що використовуються при реєстрації, авторизації, редагуванні профілю та/або особистого кабінету користувача на Електронному майданчику, оброблюються та зберігаються на устаткуванні (сервері) Оператора.

Користувачі надають згоду на те, що такі персональні дані можуть передаватись Оператором третім особам для проведення торгів (аукціонів) відповідно до регламентів, що є додатками до даного Договору, а також таким третім особам, які знаходяться з Оператором у договірних партнерських відносинах, спрямованих на розвиток функціональних можливостей Електронного майданчику, ЕТС, поширення сфери та кола застосування Електронного майданчику та ЕТС, розширення кола можливих контрагентів користувачів, спрощення технологічних процесів та/або підвищення захисту користувачів та їх персональних даних. Передача таких даних вказаним особам здійснюється з виключенням можливості витоку даних або потрапляння їх до інших (не зазначених у цьому пункті) третіх осіб, з прийняттям зобов’язань із захисту персональних даних користувачів.

6.6. Реєструючись на Електронному майданчику кожен суб‘єкт персональних даних:

• приймає цей Договір в цілому та повністю;

• надає згоду на обробку своїх персональних даних та підтверджує те, що ознайомлений (а) з метою обробки персональних даних, зазначеними у цьому Договорі, та правами, наданими суб‘єкту згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

7. ЗАСТОСУВАННЯ ФАКСИМІЛЕ

7.1. Сторони домовились, що Оператор може використовувати факсиміле Директора при оформленні документів, які видаються Оператором, або складаються за участю Оператора, при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

7.2. Сторони погоджують використання факсиміле Директора Оператора наступного зразка:

7.3. Використання факсиміле Директора Оператора здійснюється відповідальною особою Оператора.

7.4. Сторони домовилисьо будь-які правочини, укладені відповідно до п.п. 7.1. – 7.3. цього Договору, вважаються укладеними з додержанням письмової форми правочину в розумінні ст. 207 Цивільного кодексу України.

7.5. Оператор зобов’язується прийняти всі організаційні та інші заходи безпеки для попередження викривлення або несанкціонованого використання передбаченого п. 7.2. цього Договору факсиміле Директора Оператора.

8. ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

8.1. Сторони цього Договору взаємно визнають документи, складені ними в електронному вигляді у встановленому порядку із застосуванням Електронного цифрового підпису та підтверджують, що юридична сила електронних документів не може бути заперечена виключно через те, що вони мають електронну форму (та/або не мають паперового аналога). Надання стороні документа, складеного належним чином у електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису не може бути підставою для витребування паперового аналога документа.

8.2. Підготовка, підписання, пересилання та отримання документів в електронному вигляді здійснюється Користувачами у відповідності до вимог законодавства України.

8.3. Сторони зобов'язані:

• забезпечити своєчасно отримання або оновлення особистих ключів та ключів печаток;

• вести архів надісланих файлів документів із накладеними на них ЕЦП та отриманих електронних квитанцій з ЕЦП. Зберігати даний архів протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання таких документів на паперових носіях;

• забезпечити приймання документів в електронному вигляді у найкоротші терміни та їх комп'ютерну обробку;

• забезпечити відправлення квитанцій іншій Стороні;

• забезпечувати зберігання і конфіденційність отриманих в електронному вигляді документів;

• відправляти повідомлення іншій Стороні у разі оновлення програмного забезпечення або запровадження нових форматів електронних документів, програмно-технічних та технологічних засобів для поліпшення електронного документообігу;

• у випадку, коли Сторона, яка відправила документ, не отримує квитанцію про отримання документа іншою Стороною, Сторони можуть повідомити адресата про відправлений документ із використанням інших засобів телекомунікаційного зв’язку, але це не є належним доказом отримання електронного документу.

8.4. Сторони мають право:

• надсилати іншій Стороні документи в електронному вигляді з дотриманням вимог до форматів та обов’язкових реквізитів документів, визначених законодавством України та Порядком електронного документообігу.

• повторно передавати документи в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку у разі неотримання першої квитанції від іншої Сторони або при надходженні другої квитанції про неприйняття документів в електронному вигляді;

• запроваджувати нові програмно-технічні та технологічні засоби, розроблені для поліпшення електронного документообігу між контрагентами.

8.5. У разі виникнення спірних питань, пов'язаних з автентичністю документів в електронному вигляді та часом їх відправлення, заінтересована Сторона Договору направляє іншій Стороні письмове повідомлення з обґрунтуванням причини своєї вимоги та вказівкою дати і номера електронного документа, що є предметом спору (далі - Вимога).

Вимога пред'являється протягом 5 днів з моменту виявлення причини вимоги і розглядається іншою Стороною з письмовим наданням відповіді в 5ти денний термін з моменту отримання Вимоги.

8.6. У випадку не врегулювання спірних питань шляхом переговорів спір вирішується у судовому порядку.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення (підписання) Сторонами або акцепту його публічної оферти і діє до повного виконання обов'язків Сторонами.

9.2. Договір може бути припинений:

9.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

9.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;

9.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

9.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН